2023 WDSF Weltmeisterschaft 2023  
  FMBB World Cup 2023  
  FMBB Weltmeisterschaft 2023  
  DMC Championat 2023  
  VDH Deutsche Meisterschaft 2022  
  FCI Weltmeisterschaft 2023  
  SV Bundessiegerprüfung 2023  
  ADRK Deutsche Meisterschaft 2023  
  WUSV Weltmeisterschaft 2023  
     
2022 DVG Bundessiegerprüfung 2022  
  FMBB World Cup 2022  
  FMBB Weltmeisterschaft 2022  
  DMC Championat 2022  
  VDH Deutsche Meisterschaft 2022  
  FCI Weltmeisterschaft 2022  
  dhv Deutsche Meisterschaft 2022  
  WUSV Weltmeisterschaft 2022  
  DV Deutsche Meisterschaft 2022  
     
2021 DMC Championat 2021  
  SV Bundessiegerprüfung 2021  
  KfT Deutsche Meisterschaft 2021  
  ISPU Weltmeisterschaft 2021  
  WUSV Weltmeisterschaft 2021  
     
2020 RSV2000 Weltmeisterschaft 2020  
     
2019 All Breed National Championships 2019  
  DVG Bundessiegerprüfung 2019  
  FMBB World Cup 2019  
  FMBB Weltmeisterschaft 2019  
  DMC Championat 2019  
  VDH Deutsche Meisterschaft 2019  
  FCI Weltmeisterschaft 2019  
  SV Bundessiegerprüfung 2019  
  ADRK Deutsche Meisterschaft  2019  
  WUSV Weltmeisterschaft 2019  
     
2018 DVG Bundessiegerprüfung 2018  
  FMBB World Cup 2018  
  FMBB Weltmeisterschaft 2018  
  DMC Championat 2018  
  VDH Deutsche Meisterschaft 2018  
  FCI Weltmeisterschaft 2018  
  SV Bundessiegerprüfung 2018  
  dhv Deutsche Meisterschaft 2018  
  BK Deutsche Meisterschaft 2018  
  WUSV Weltmeisterschaft 2018  
     
2017 WUSV Weltmeisterschaft 2017  
  ADRK Deutsche Meisterschaft 2017  
  SV Bundessiegerprüfung 2017  
  FCI Weltmeisterschaft 2017  
  VDH Deutsche Meisterschaft 2017  
  DMC Championat 2017  
  WDSF Weltmeisterschaft 2017  
  FMBB Weltmeisterschaft 2017  
  FMBB World Cup 2017  
     
2016  WUSV Weltmeisterschaft 2016  
  SV Bundessiegerprüfung 2016  
  FCI Weltmeisterschaft 2016   
  PSK Deutsche Meisterschaft 2016  
  VDH Deutsche Meisterschaft 2016  
  DMC Championat 2016  
  FMBB Weltmeisterschaft 2016  
  FMBB World Cup 2016  
     
2015 WUSV Weltmeisterschaft 2015   
  SV Bundessiegerprüfung 2015  
  FCI Weltmeisterschaft 2015  
  VDH Deutsche Meisterschaft 2015  
  DVG Bundessiegerprüfung 2015  
  DMC Championat 2015   
  FMBB Weltmeisterschaft 2015  
  FMBB World Cup 2015  
     
2014 WUSV Weltmeisterschaft 2014  
  SV Bundessiegerprüfung 2014  
  ADRK Deutsche Meisterschaft 2014  
  FCI Weltmeisterschaft 2014  
  VDH Deutsche Meisterschaft 2014  
  dhv Deutsche Meisterschaft 2014  
  DMC Championat 2014  
  FMBB Weltmeisterschaft 2014  
  FMBB World Cup 2014  
     
2013 WUSV Weltmeisterschaft 2013  
  SV Bundessiegerprüfung 2013  
  FCI Weltmeisterschaft 2013  
  KfT KLSP 2013  
  VDH Deutsche Meisterschaft 2013  
  DMC Championat 2013  
  FMBB Weltmeisterschaft 2013  
  FMBB World Cup 2013  
     
2012 Bouvier des Flandres Weltmeisterschaft 2012  
  RSV2000 Internationale Siegerprüfung 2012  
  WUSV Weltmeisterschaft 2012  
  SV Bundessiegerprüfung 2012  
  FCI Weltmeisterschaft 2012  
  VDH Deutsche Meisterschaft 2012  
  PSK Deutsche Meisterschaft 2012  
  DMC Championat 2012  
  FMBB Weltmeisterschaft 2012  
  FMBB World Cup 2012  
  IFR Weltmeisterschaft 2012  
     
2011 WUSV Weltmeisterschaft 2011  
  SV Bundessiegerprüfung 2011  
  DMC Championat 2011  
  DV Deutsche Meisterschaft 2011  
  FCI Weltmeisterschaft 2011  
  VDH Deutsche Meisterschaftt 2011  
  FMBB Weltmeisterschaft 2011  
  FMBB World Cup 2011  
     
2010 ISPU Weltmeisterschaft 2010  
  WUSV Weltmeisterschaft 2010   
  SV Bundessiegerprüfung 2010   
  BK Deutsche Meisterschaft 2010  
  RSV2000 Internationale Siegerprüfung 2010  
  RZVH Deutsche Meisterschaft 2010  
  VDH Deutsche Meisterschaft 2010  
  FMBB Weltmeisterschaft 2010  
  FMBB World Cup 2010  
  DMC Championat 2010  
  dhv Deutsche Meisterschaft 2010  
     
2009 WUSV Weltmeisterschaft 2009  
  SV Bundessiegerprüfung 2009  
  PSK Deutsche Meisterschaft 2009  
  FCI Weltmeisterschaft 2009  
  KfT KLSP 2009  
  ADRK Deutsche Meisterschaft 2009  
  VDH Deutsche Meisterschaft 2009  
  DMC Championat 2009  
  IDC Weltmeisterschaft 2009  
  FMBB Weltmeisterschaft 2009  
     
2008 WUSV Weltmeisterschaft 2008  
  SV Bundessiegerprüfung 2008  
  FCI Weltmeisterschaft 2008  
  dhv Deutsche Meisterschaft 2008  
  VDH Deutsche Meisterschaft 2008  
  DMC Championat 2008  
  FMBB Weltmeisterschaft 2008  
  IDC Weltmeisterschaft 2008  
     
2007 dhv Deutsche Meisterschaft 2007  
  WUSV Weltmeisterschaft 2007  
  SV Bundessiegerprüfung 2007  
  FCI Weltmeisterschaft 2007  
  IFR Weltmeisterschaft 2007  
  VDH Deutsche Meisterschaft 2007  
  DMC Championat 2007  
  7-Länderwettkampf 2007  
  FMBB Weltmeisterschaft 2007  
     
2006 dhv Deutsche Meisterschaft 2006  
  DV Deutsche Meisterschaftt 2006  
  WUSV Weltmeisterschaft 2006  
  SV Bundessiegerprüfung 2006  
  FCI Weltmeisterschaft 2006  
  VDH Deutsche Meisterschaft 2006  
  DMC Championat 2006  
  FMBB Weltmeisterschaft 2006  
     
2005 DMC Championat 2005  
  IDC Weltmeisterschaft 2005  
  FMBB Weltmeisterschaft 2005  
  VDH Deutsche Meisterschaft 2005  
  FCI Weltmeisterschaft 2005  
  SV Bundessiegerprüfung 2005  
  BK Deutsche Meisterschaft 2005  
  WUSV Weltmeisterschaft 2005  
  dhv Deutsche Meisterschaft 2005  
     
2004 FMBB Weltmeisterschaft 2004  
  DMC Championat 2004  
  VDH Deutsche Meisterschaft 2004  
  dhv Deutsche Meisterschaft 2004  
  KfT KLSP 2004  
  SV Bundessiegerprüfung 2004  
  WUSV Weltmeisterschaft 2004  
     
2003 FMBB Weltmeisterschaft 2003  
  DMC Championat 2003  
  VDH Deutsche Meisterschaft 2003  
  FCI Weltmeisterschaft 2003  
  SV Bundessiegerprüfung 2003  
  dhv Deutsche Meisterschaft 2003  
  WUSV Weltmeisterschaft 2003  
     
2002 FMBB Weltmeisterschaft 2002  
  DMC Championat 2002  
  VDH-Qualifikation zur FCI-WM IPO 2002  
  FCI Weltmeisterschaft 2002  
  KfT KLSP 2002  
  SV Bundessiegerprüfung 2002  
  PSK-Bundesleistungssiegerprüfung 2002  
  dhv Deutsche Meisterschaft 2002  
  WUSV Weltmeisterschaft 2002  
     
2001 DMC Championat 2001   
  VDH-Qualifikation zur FCI-WM IPO 2001  
  FCI Weltmeisterschaft 2001  
  KfT KLSP 2001  
  dhv Deutsche Meisterschaft 2001  
  SV Bundessiegerprüfung 2001  
  WUSV Weltmeisterschaft 2001  
     
2000 FMBB Weltmeisterschaft 2000  
  DMC Championat 2000  
  IDC Weltmeisterschaft 2000  
  VDH-Qualifikation zur FCI-WM IPO 2000  
  SV Bundessiegerprüfung 2000  
  FCI Weltmeisterschaft 2000  
  PSK-Bundesleistungssiegerpruefung 2000  
  WUSV Weltmeisterschaft 2000  
     
1999 dhv Deutsche Meisterschaft 1999  
  SV Bundessiegerpruefung 1999  
  DMC Championat 1999